Pemikiran Kritis dan Kreatif Melalui Pengajaran MPV

Pemikiran Kritis dan Kreatif Melalui Proses Pengajaran dan Pembelajaran

Thursday, 15 December 2011

Strategi dan Teknik Mengajar Berfikir

PengenalanPenggubalan Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) adalah selari dengan matlamat. Falsafah Pendidikan Negara untuk meningkatkan kemampuan intelek pelajar berfikir secara kritis dan kreatif. Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif disepadukan di dalam pengajaran bertujuan untuk memberi kemahiran kepada pelajar supaya berfikir secara kritis dan boleh menghasilkan idea-idea baru. Kemahiran berfikir diterapkan kepada pelajar melalui soalan-soalan aras tinggi, aktiviti-aktiviti yang menggalakkan pemikiran dan penyelesaian masalah serta kaedah-kaedah pengajaran yang boleh mendorong kearah meningkatkan kemahiran berfikir. Dalam sesi pembelajaran, guru kerap berhadapan dengan pelajar yang berbeza dari segi kebolehan mereka. Kepakaran guru amat diperlukan dalam menentukan strategi pengajaran dan pembelajaran. Ini bermakna, guru boleh menentukan pendekatan, memilih kaedah dan menetapkan teknik-teknik tertentu yang sesuai dengan perkembangan dan kebolehan pelajar. Strategi dan teknik yang dipilih itu, selain berpotensi merangsang pelajar belajar secara aktif, ia juga harus mampu membantu menganalisis konsep atau idea dan berupaya menarik hati pelajar serta dapat menghasilkan pembelajaran yang bermakna.

2.0 STRATEGI DAN TEKNIK MENGAJAR KEMAHIRAN BERFIKIR
Rajendran ( 2010) menghuraikan pelbagai strategi dan teknik mengajar kemahiran berfikir yang boleh diamalkan oleh guru-guru di bilik darjah. Strategi dan teknik tersebut diringkaskan dalam Rajah 1 berikut;


2.1 TEKNIK PENYOALAN
Kaedah yang paling kerap dan popular digunakan oleh guru-guru untuk merangsang pelajar berfikir semasa proses pengajaran dan pembelajaran adalah teknik penyoalan. Guru-guru boleh membentuk dan mengemukakan soalan-soalan mengikut aras seperti yang dikelaskan dalam Taksonomi Bloom.

No comments:

Post a Comment